top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

L´artoni s.r.o.

 

 

Článek 1

Úvodní ujednání

 

(1)Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti L´artoni s.r.o., IČ: 096 53 198, se sídlem ve Zlíně, Bratří Jaroňků 20, PSČ 760 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, na vložce 120060 (dále jen „Dodavatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Dodavatelem a jinou osobou (dále jen „Objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu Dodavatele. Internetový obchod je Dodavatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.lartoni.net (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „Webové rozhraní“). Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé Smlouvy.

 

(2)Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Dodavatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

(3)V případě jakéhokoliv nesouladu mezi zněním Smlouvy a těchto Obchodních podmínek se užije nejprve ujednání Smlouvy a následně ujednání těchto Obchodních podmínek a teprve následně pouze ve věcech neujednaných v žádném z uvedených dokumentů ustanovení příslušných právních předpisů.

 

Článek 2

Uživatelský účet

 

(1)Na základě registrace Objednatele provedené na Webové stránce může Objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhran[JZ1] í. Ze svého uživatelského rozhraní může Objednatel provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Objednatel může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

 

(2)Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Objednatelem v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Dodavatelem považovány za správné.

 

(3)Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

 

(4)Objednatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

 

(5)Dodavatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Objednatel svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Objednatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.

 

(6)Objednatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

Článek 3

Objednávání

 

(1)Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení v § 1732 odstavci 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) se nepoužije.

 

(2)Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou prezentovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

(3)Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

(4)Pro objednání zboží vyplní Objednatel objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o

·objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Objednatel do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),

·způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

·informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále jen „Objednávka“).

 

(5)Před zasláním Objednávky Dodavateli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost Dodavatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Objednatel Dodavateli kliknutím na tlačítko ___[JZ2] . Údaje uvedené v Objednávce jsou Dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v Objednávce (dále jen „E-mail Objednatele“).

 

(6)Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Objednatelem vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Dodavatelem zasláno Objednateli elektronickou poštou, a to na E-mail Objednatele.

 

(7)Neakceptováním podmínek nabídky Dodavatele, či jejich akceptování Objednatelem s výhradou, nedochází k uzavření Smlouvy.

 

 

Článek 4

Kupní cena zboží a platební podmínky

 

(1)Objednatel je povinen uhradit sjednanou kupní cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (dále jen „Kupní cena“).

 

(2)Kupní cenu zboží dle Smlouvy může Objednatel uhradit Dodavateli následujícími způsoby:

·platba kartou online,

·bezhotovostně převodem na účet Dodavatele[JZ3] 

·v hotovosti na dobírku v místě určeném Objednatelem v Objednávce,

·v hotovosti v provozovně Dodavatele na adrese Bratří Jaroňků 20, 760 01 Zlín.

 

(3)V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 

(4)Dodavatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Objednateli daňový doklad (dále jen „Faktura“). Fakturu vystaví Dodavatel Objednateli po uhrazení Kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na E-mail Objednatele.

 

(5)Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů je Dodavatel povinen vystavit Objednateli účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

Článek 5

Odstoupení od Smlouvy

 

(1)Objednatel bere na vědomí, že podle ustanovení v § 1837 Občanského zákoníku nemůže odstoupit mimo jiné od Smlouvy:

·o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

·o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Objednatele nebo pro jeho osobu,

·o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

·o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Objednatel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

·o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

·o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil Objednateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

(2)Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Objednatel podle ustanovení v § 1829 odstavci 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží., přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Dodavateli odesláno ve lhůtě 14 dnů na adresu provozovny Dodavatele či na adresu elektronické pošty Dodavatele info@lartoni.net.[JZ4] 

 

(3)Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy podle předchozího odstavce, Smlouva se od počátku ruší. V takovém případě Objednatel zašle nebo předá Dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zbožím které od Dodavatele obdržel. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy, ponese Objednatel náklady za navrácení zboží, a to i v tom případě, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

(4)Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy podle článku 5 odstavce (2) Obchodních podmínek, vrátí mu Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od Objednatele na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem. Dodavatel vrátí Objednateli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Objednatel souhlasil a pokud tím Objednateli nevzniknou další náklady. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy, Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Objednateli dříve, než mu Objednatel zboží předá nebo prokáže, že zboží Dodavateli odeslal.

 

(5)V případech, kdy má Objednatel podle ustanovení v § 1829 odstavci 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy, je Dodavatel oprávněn kdykoli odstoupit od Smlouvy, a to až do doby převzetí zboží Objednatele. V takovém případě vrátí Dodavatel Objednateli Kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to ___[JZ5] .

 

 

Článek 6

Přeprava a dodání zboží[JZ6] 

 

(1)Je-li Dodavatel podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Objednatelem v Objednávce, je Objednatel povinen převzít zboží při dodání.

 

(2)V případě, že je z důvodů na straně Objednatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

(3)Při převzetí zboží od přepravce je Objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Objednatel zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Objednatele z odpovědnosti za vady zboží a další práva Objednatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

 

Článek 7

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Dodavatel odpovídá Objednateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Objednateli, že v době, kdy Objednatel zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

 1. Dodavatel má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Objednatel je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Objednatel Dodavateli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné zboží užívat.

 

 1. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u Dodavatele. Dodavatele je povinen přijmout reklamaci. Dodavatel je povinen Objednateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Objednatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Objednatel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 1. Práva z odpovědnosti za vady zboží může Objednatel konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Bratří Jaroňků 20, 760 01 Zlín či elektronickou poštou na adrese info@lartoni.net.

 

 1. Objednatel sdělí Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Dodavatele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

 

 1. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v článku 7 odstavci (2) Obchodních podmínek, může Objednatel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Objednatel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Objednatel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Objednatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Objednatel i právo od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Objednatel od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Objednatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Objednateli působilo značné obtíže.

 

 

Článek 8

Mimosoudní řešení sporů

 

 1. V souladu s informační povinností stanovenou zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje Dodavatel Objednatele o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

 

 1. Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi Objednatelem a Dodavatelem, může se Objednatel do jednoho roku od prvotního uplatnění nároku u Dodavatele obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Internetová adresa České obchodní Inspekce je wvw.coi.cz. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

 

 1. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Článek 9

Ochrana osobních údajů

 

 1. Svou informační povinnost vůči Objednateli podle článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Objednatele pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Dodavatele plní Dodavatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

 1. Objednatel souhlasí podle ustanovení v § 7 odstavci 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Dodavatelem na elektronickou adresu či telefonní číslo Objednatele. Svou informační povinnost vůči Objednateli podle článku 13 GDPR související se zpracováním osobních údajů Objednatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní Dodavatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

 1. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webové stránce možné provést a závazky Dodavatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Objednatele, může Objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Článek 10

 

Objednateli může být doručováno na E-mail Objednatele.

 

 

Článek 11

Rozhodné právo a soudní příslušnost

 

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva a vztahy na jejím základě vzniklé, včetně vztahů vzniklých porušením Smlouvy a včetně mimosmluvních závazků, se řídí právním řádem České republiky (volba rozhodného práva). Smluvní strany se dále dohodly, že veškeré případné spory plynoucí ze Smlouvy a vztahů na jejím základě vzniklých, včetně souvisejících mimosmluvních závazků a včetně vztahů vzniklých porušením Smlouvy, budou řešeny příslušným soudem pro provozovnu Dodavatele ve Zlíně. Smluvní strany současně prohlašují, že na uvedené volbě rozhodného práva a soudní příslušnosti se shodly po vzájemné dohodě.

 

 

Článek 12

Závěrečná ustanovení

 

 1. Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ujednání Obchodních podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá a nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních závazků vyplývajících z Obchodních podmínek.

 

 1. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne ___.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

SPOLEČNOSTI L´artoni s.r.o.

 

 

Článek 1

Úvodní ujednání

 

(1)Tento reklamační řád je vystaven podle ustanovení v § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“) společností L´artoni s.r.o., IČ: 096 53 198, se sídlem ve Zlíně, Bratří Jaroňků 20, PSČ 760 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, na vložce 120060 (dále jen „Dodavatel“).

 

(2)Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „Reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi Objednatelem a Dodavatelem, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

 

(3)„Objednatel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

 

Článek 2

Podmínky a způsob uplatnění Reklamace

 

 1. Objednatel může uplatnit Reklamaci v provozovně Dodavatele na adrese Bratří Jaroňků 20, 760 01 Zlín.

 

 1. Objednatel uplatňuje Reklamaci osobně, poštou na adrese Bratří Jaroňků 20, 760 01 Zlín, nebo e-mailem na adrese info@lartoni.net. Nákup reklamovaného zboží prokazuje Objednatel nákupním dokladem.

 

 1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí Reklamace.

 

 1. Dodavatel je povinen Objednateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Objednatel právo uplatnil, co je obsahem Reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Objednatel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

 

 1. Dodavatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel se Objednatelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

 

 

 

 

Článek 3

Rozsah práv z vadného plnění

 

 1. Práva a povinnosti Dodavatele a Objednatele ohledně záruky Dodavatele za jakost zboží při převzetí a práva Objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

 

 1. Dodavatel odpovídá Objednateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Objednateli, že v době, kdy Objednatel zboží převzal

 • má zboží vlastnosti, které si Dodavatel a Objednatel ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 1. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Objednatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

 

 1. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

 1. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v článku 3 odstavci (2) tohoto reklamačního řádu, může Objednatel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Objednatel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Objednatel právo na bezplatné odstranění vady.

 

 1. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Objednatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Objednatel i právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

 1. Neodstoupí-li Objednatel od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Objednatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Objednateli působilo značné obtíže.

 

 1. Právo z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud Objednatel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Objednatel vadu sám způsobil.

 

 1. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží, s výjimkou uvedenou v předchozím odstavci). To neplatí:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo

 • vyplývá-li to z povahy věci.

 

 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

 • na odstranění vady opravou věci,

 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

 • odstoupit od smlouvy.

 

 1. Objednatel sdělí Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Dodavatele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Objednateli, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Objednatel své právo včas, má práva podle článku 3 odstavce (12) a odstavce (13) tohoto reklamačního řádu.

 

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

 1. Dokud Objednatel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Dodavatel odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.

 

 1. Neodstraní-li Dodavatel vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Objednatel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Dodavatele.

 

 

Článek 4

Závěrečná ustanovení

 

 1. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a Zákona o ochraně spotřebitele.

 

 1. Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, Občanským zákoníkem, Zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.

 

 1. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne ___.

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPOLEČNOSTI L´artoni s.r.o.

 

 

Článek 1

Úvodní ujednání

Správce osobních údajů L´artoni s.r.o., IČ: 096 53 198, se sídlem ve Zlíně, Bratří Jaroňků 20, PSČ 760 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, na vložce 120060 (dále jen „Správce“) Vás tímto v souladu s článkem 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

 

Článek 2

Rozsah zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.

 

 

Článek 3

Zdroje osobních údajů

 

Zdroje osobních údajů jsou:

 • přímo od subjektů údajů,

 • velkoobchod,

 • distributor,

 • veřejně přístupné rejstříky,

 • seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.).

 

 

Článek 4

Kategorie příjemců osobních údajů

 

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti, pohlaví, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa a jiné obdobné informace),

 • popisné údaje (např. bankovní spojení, datum),

 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 

 

 

Článek 5

Kategorie subjektů údajů

 

Kategorie subjektů údajů jsou:

 • zákazník správce,

 • dodavatel služby,

 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci.

 

 

Článek 6

Kategorie příjemců osobních údajů

 

Kategorie příjemců osobních údajů jsou:

 • zpracovatel,

 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

 

 

Článek 7

Účel zpracování osobních údajů

 

Účely zpracování osobních údajů jsou:

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů,

 • jednání o smluvním vztahu,

 • plnění smlouvy,

 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce),

 • archivnictví vedené na základě zákona,

 • plnění zákonných povinností ze strany správce,

 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů.

 

 

Článek 8

Způsob pracování a ochrany osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

 

Článek 9

Doba zpracování osobních údajů

 

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu Správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Článek 10

 

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

bottom of page